05 March 2021
MKBbenefits

Knelpunten reintegratie moeten snel worden opgelost

In de praktijk is het voor mkb-werkgevers vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de verantwoordelijkheid voor de reintegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van MKB-Nederland onder brancheorganisaties, die gezamenlijk 70.000 bedrijven en instellingen vertegenwoordigen.

MKB-Nederland vindt het van het grootste belang dat meer mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, maar de randvoorwaarden en huidige wet- en regelgeving belemmeren de re´ntegratie in het mkb.

Door de kleinschaligheid van een mkb-bedrijf en de specialistische aard van de werkzaamheden is een (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgeschikte niet gemakkelijk herplaatsbaar in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever.

MKB-Nederland wil daarom dat de overheid sectoroverstijgende regionale samenwerkingsverbanden opzet om mobiliteit van werknemers binnen, tussen en naar organisaties in de regio te bevorderen.

Een belangrijk knelpunt is verder dat de huidige reintegratiesubsidies de financiele risico s die een werkgever loopt wanneer deze te maken krijgt met een (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer onvoldoende dekken. MKB-Nederland pleit daarom voor een verbreding van het huidige reintegratie-instrumentarium, waarmee onvoorziene kosten voor werkgevers worden vergoed. Zo moeten subsidie-instrumenten als loondispensatie of loonkostensuppletie opnieuw worden ingevoerd en moet de duur van de periode waarin de no-riskpolis en premiekorting geldt, worden verlengd.

Ook de dienstverlening van het UWV ervaren mkb-werkgevers als belemmerend in het reintegratieproces. Mkb-werkgevers die een reintegratietraject met een arbeidsgehandicapte werknemer willen starten krijgen weinig tot geen ondersteuning van het UWV en ervaren de benadering als onpersoonlijk en bureaucratisch. MKB-Nederland vindt het uitermate belangrijk dat het UWV de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening aan mkb-werkgevers verbetert.

Het UWV dient maatwerk te leveren en een doelgericht communicatiebeleid te voeren, waarbij een persoonlijke benadering, effectiviteit en eenvoud voorop staan. Het mkb blijkt grote behoefte te hebben aan op maat gesneden, branchespecifieke informatie.

Open PDF bestand: NOTA REINTEGRATIE

24 mei 2006 Bron: MKB Nederland

terug naar feeds
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering