25 January 2021
MKBbenefits
 mkb benefits, mkb, verzekering, werkgeversadvies, mkb verzekeringen, wga verzekering, verzuimverzekering

Gebouwenverzekering

Inventarisverzekering

Werkmaterieelverzekering (schade aan)Gebouwenverzekering

Korte omschrijving

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Gebouwen zijn in het algemeen verzekerd op herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.


Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.


Doelgroep

Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouw verenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.


Premie

Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een ‰ van het verzekerd bedrag, grofweg varierend van € 0,40 tot € 5,-- per € 1000,-- verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.


Bijzonderheden

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd. Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geindexeerd).


Inventarisverzekering

Korte omschrijving

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.


Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).


Doelgroep

Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met 1 verzekering volstaan worden.


Premie

Is uitgedrukt in een ‰ van het verzekerd bedrag, grofweg varierend van € 0,40 tot € 0,60 per € 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.


Bijzonderheden

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Vooral de grote en specifieke risico's worden vaak in co-assurantie op 1 van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.